dimarts, 19 de novembre de 2013

NOMENAMENT DE TINENT D'ALCALDE I DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES ENTRE ELS REGIDORS DE FULLEDA

Es posa en coneixement que per Decret d'Alcaldia número 57/2013, de data 12 de novembre de 2013, ha estat nomenada tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Fulleda, la regidora Sra. Rosa M. Xifré Josa.

Així mateix es posa en coneixement que mitjanant Decret d'Alcaldia número 58/2013, de data 12 de novembre de 2013, s'han efectuat les següent delegacions:

- Jordi Arbós Gabarró: Urbanisme, Telecomunicacions, Obres i Serveis i Economia - Neus Cornet Donet: Governació, Comunicació, Salut i Turisme - Neus Salat Aguilar: Joventut, Educació, Festes i Esports - Rosa Maria Xifré Josa: Cultura, Agricultura, Medi Ambient i Acció Social i Ciutadania

La qual cosa es fa pública de conformitat amb allò que disposa els articles 44.2 i 46.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Fulleda, 12 de novembre de 2013 L'alcalde, Jordi Arbós Gabarró