dimecres, 31 de desembre de 2014

TRES EDICTES DE L'AJUNTAMENT DE #FULLEDA

Per acord de ple de l'Ajuntament de Fulleda celebrat el dia 22 de desembre de 2014, es va aprovar la massa salarial de l'Ajuntament per l'exercici 2015, el qual ascendeix a 24.000,00 euros.

Es fa públic per donar compliment el que estableix l'art. 103 bis de la Llei de Bases de Règim Local.

Fulleda, 23 de desembre de 2014

L'alcalde, Jordi Arbós Gabarró


El Ple de l'Ajuntament de Fulleda, de data 22 de desembre de 2014, va aprovar inicialment l'expedient de suplement de crèdit número 01/2014, finançat mitjançant majors ingressos recaptats, el qual s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament en el termini de 15 dies hàbils, des de la publicació al BOP, a efectes d'examen i presentació de les reclamacions i al·legacions que es considerin oportunes. Tot això de conformitat al que disposen els articles 169.1 i 177. 2 del RDL 2/2004, de 5 de març, i articles 20.1 i 38.2 del RD 500/1990, de 20 d'abril.

En el supòsit que no es presentin reclamacions l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.

Fulleda, 23 de desembre de 2014

L'alcalde, Jordi Arbós Gabarró

Aprovat inicialment en sessió ordinària, de data 22 de desembre de 2014, el pressupost per l'exercici de 2015, les seves bases d'execució juntament amb la seva plantilla orgànica i la relació de llocs de treball.

D'acord amb el que disposa l'article 169.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es troba exposat al públic a la Secretaria de l'Ajuntament durant un termini de 15 dies hàbils, comptats a partir de la data d'inserció d'aquest anunci al BOP, per tal que les persones interessades, segons el que disposa l'article 170.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, puguin examinar l'expedient i presentar-hi reclamacions pels motiu enumerats a l'article 170.2 del mateix Text legal.

En el cas que no es presentin reclamacions durant el termini reglamentari l'acord d'aprovació inicial s'elevarà a definitiu, sense necessitat de cap altre tràmit.

Fulleda, 23 de desembre de 2014

L'alcalde, Jordi Arbós Gabarró