dijous, 8 de gener de 2015

L'AJUNTAMENT DE FULLEDA DE L'ANY 1801


Pel que veiem en aquest document de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, l'abat de Poblet nomenava el batlle, el sotsbatlle i el procurador síndic, mentre que la Reial Audiència ho feia amb els dos regidors:
  • “Es de Jurisdiccion del Abad de Poblet, que nombra Bayle, Sosbayle, y Procurador Sindico, y la Real Audiencia Regidores.”

 
Aquest any 1801, l'Ajuntament de Fulleda estava compost -hem intentat trobar els segons cognoms, l'any de naixement i la casa a la qual pertanyien- per les següents persones:
 
Batlle: Manuel Cantó Capdevila (1740-?, cal Margendom)
Sotsbatlle: Isidre Gili Pasqual (1761-?, cal Titlló)
Regidor 1: Joan Queraltó
Regidor 2: Josep Romeu Capdevila (1759-?, ca la Manuela)
 
Procurador síndic: desconegut