dimecres, 18 de març de 2015

DECRET DE L'AJUNTAMENT DE #FULLEDA SOBRE TAXES DE L'ANY 2015

Per decret d'alcaldia de 19 de febrer de 2015, s'ha aprovat el padró fiscal següent: taxa del servei de cementiri, escombraries i clavegueram de l'any 2015.

El padró fiscal s'exposa al públic pel termini de vint dies, des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al BOP i es troba a disposició dels interessats a la Secretaria d'aquest l'Ajuntament a efectes d'examen i reclamacions.

D'acord amb el que disposen els art.102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributaria i l'art. 14.2 del Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, és notifiquen col·lectivament la present resolució, contra la qual és podrà interposar recurs de reposició previ en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seva publicació al BOP. L'esmentat recurs s'entendrà desestimat si transcorre un mes des de la seva interposició, sense que es notifiqui la seva resolució.

Contra la desestimació del recurs de reposició, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la sala corresponent del Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de Lleida, en el termini de 2 mesos comptats des de l'endemà de la notificació de l'acord resolutori del recurs, en el termini de 6 mesos a comptar des de l'endemà del dia en que s'hagi d'entendre desestimat. D'acord amb l'establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs si es considera oportú.

Fulleda, 3 de març de 2015

L'alcalde, Jordi Arbós Gabarró