dimecres, 29 de juny de 2016

EDICTE DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE LLEIDA REFERENT A #FULLEDA

Aprova definitivament la Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa al sector anomenat PPR-1, de Fulleda, promoguda i tramesa per l'ajuntament.