dilluns, 27 de febrer de 2017

NOVA DOCUMENTACIÓ DIGITALITZADA DE LA PARRÒQUIA DE #FULLEDA A L'AHAT, AMB EL PATROCIINI DE L'AJUNTAMENT

Fulleda. Parròquia de Santa Maria de Fulleda. Gràcies al patrocini de l'ajuntament de Fulleda

"Racional de las dos capellanias de Sant Blai y Sant Jaume fundadas en la iglésia de Espluga Calba units a la vicaria perpetua de Fulleda" (1679-1853)

"Llibre de càrrech y descàrrech de la celebració fundada y adventícia de la present iglésia de Fulleda" (1771-1944)

"Llibre racional dels comptes donaran de aquí al devant los sagristans de la present iglésia de Fulleda y també de les sagristanes de la Verge Santíssima del Roser, comensant en aquest ani de 1736 a honrra y gloria de Déu Omnipotent trino y uno en lo qual se escriurar tot lo que·ls entra dels captiris y gastarà en obsequi de culto de dita iglésia de Fulleda comensat per mi Macià Ballester, prevere y vicari de dit lloch" (1712-1794)

"Llibre de las entradas de la sacristia de la present iglésia de Fulleda. Comensant en lo any 1773" (1773-1863)

Manual de capítols matrimonials (1613-1624)

Enquesta sobre l'estat de la parròquia preparatòria per la visita pastoral (1858)

Estat dels comptes de la sagristia (1849-1860)  

"Modo sencillo de anotar los bienes, rentas, etc. con las cargas y demás pertenecietes a la parròquia de Fulleda" (1852)