divendres, 27 de gener de 2012

INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PARC EÒLIC SERRA DE VILOBÍ II, AL TERME MUNICIPAL DE FULLEDA I DE TARRÉS

En sessió 21 de desembre de 2011, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va acordar, entre d’altres, aprovar inicialment i exposar al públic el document de referència 2008/34064/L.

Termini d’informació pública: Un mes a comptar de l’endemà de la darrera publicació obligatòria (art. 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol).


http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.2a0ef7c1d39370645f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=4e8048d8ed415310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4e8048d8ed415310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default