dijous, 16 de gener de 2014

L'AJUNTAMENT DE #FULLEDA COMPROMÈS AMB EL MEDI AMBIENT

 
 
 
 
Número de registre 241
 
AJUNTAMENT DE FULLEDA
Edicte rectificació error
En data 23 de desembre de 2013, en el Butlletí Oficial de la Província número 236, es va publicar la modificació de de l’ordenança fiscal número 2, reguladora de l’ impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) per a l’any 2014 i següents.
Allà on deia:
“S’afegeix a l’article 7è Tarifes, el paràgraf següent:
g) S’estableix una bonificació del 75% de la quota de l’impost als titulars dels vehicles en funció de les característiques dels seus motors i la seva incidència en el medi ambient”.
Ha de dir:
“S’afegeix a l’article 7è Tarifes, el paràgraf següent:
g) S’estableix una bonificació del 75% de la quota de l’impost als titulars de:
a) Vehicles elèctrics i bimodals (híbrids).
b) Vehicles que utilitzin biocombustibles o gas natural.
Per a gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici”.
La qual cosa és fa públic per al coneixement general.
 
Fulleda, 9 de gener de 2014
L’alcalde, Jordi Arbós Gabarró