dissabte, 31 de maig de 2014

APROVADA LA TAXA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM DE L'ANY 2014 DE FULLEDA

Per decret d'alcaldia de 27 de maig de 2014, s'ha aprovat el padró fiscal següent: taxa del servei de clavegueram de l'any 2014.

El padró fiscal s'exposa al públic pel termini de vint dies, des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al BOP i es troba a disposició dels interessats a la secretaria d'aquest l'Ajuntament a efectes d'examen i reclamacions.

D'acord amb el que disposen els art.102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria i l'art.

14.2 del Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, és notifiquen col·lectivament la present resolució, contra la qual és podrà interposar recurs de reposició previ en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seva publicació al BOP. L'esmentat recurs s'entendrà desestimat si transcorre un mes des de la seva interposició, sense que es notifiqui la seva resolució.

Contra la desestimació del recurs de reposició, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la sala corresponent del Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de Lleida, en el termini de 2 mesos comptats des de l'endemà de la notificació de l'acord resolutori del recurs, en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en que s'hagi d'entendre desestimat. D'acord amb l'establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs si es considera oportú.

Fulleda, 27 de maig de 2014


L'alcalde, Jordi Arbós Gabarró