divendres, 9 de maig de 2014

EDICTE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS COMPTES DE L'AJUNTAMENT DE #FULLEDA DE L'ANY 2013

D'acord amb l'establert per l'article 212 del RD 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'ha rendit el compte general de l'Ajuntament de Fulleda, corresponent a l'exercici 2013, integrat pels comptes de la corporació, juntament amb tots els seus justificants. Informada la Comissió Especial de Comptes, s'inicia un període d'exposició pública a la Secretaria de l'Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, les persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes.

Fulleda, 29 d'abril de 2014


L'alcalde, Jordi Arbós Gabarró