dimarts, 8 de març de 2016

XANDI A #FULLEDA I TARRÉS
L'amic Josep M. Pasqual de Tarrés ens envia una nota respecte a una entrada nostra del 1912 referent al fulledenc Ramon Miravall Sanahuja dit Xandi. 


Ens comenta que aquest Ramon tenia sa mare tarresana que es deia Francesca Sanahuja Saperes, els pares de la qual, JOAN SANAHUJA i ROSA SAPERES de Tarrés, ja eren anomenats XANDI.

És a dir, el renom Xandi es va originar a Tarrés i no a Fulleda. 

Sobre l'origen, al llibre d'onomàstica de Fulleda s'apunta el següent:

Xandi [’tSandi] 
“Ramon Miravall (Chandi)” (LCP: 1903); “Chandi” (LCQuer2: 1928).

 Renom residual. Probablement d’un hipocorístic del nom personal Alexandre (Xandre), amb una pronunciació occidental o xipella (Xandri) i una posterior simplificació del conjunt triconsonàntic -ndr- > -nd- (Xandi). 
Per altra banda, refermant aquesta hipòtesi, constatem que Xandi també és hipocorístic d’Alexandre en portuguès brasiler.

Diríem, per tant, que caldria buscar un Alexandre a l'arbre genealògic. Encara que Xandri (que també deu venir, al cap i a la fi d'Alexandre) és també un cognom: 


Cap comentari: