dissabte, 15 de març de 2014

APROVACIÓ DEL PAES DEL MUNICIPI DE #FULLEDA

El Ple de l'Ajuntament de Fulleda, en sessió celebrada el dia 10 de març de 2014 ha aprovat inicialment el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible del municipi de Fulleda (PAES), el qual s'exposa al públic durant el termini de 30 dies, als efectes que es pugui examinar i presentar les reclamacions i/o al·legacions que es considerin pertinents.

Transcorregut aquest termini d'informació pública sense que s'hagin presentat reclamacions i/o al·legacions, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva sense que sigui necessari l'adopció de cap altre acord.

Fulleda, 11 de març de 2014
L'alcalde, Jordi Arbós Gabarró