dissabte, 8 de març de 2014

EDICTE DE L'AJUNTAMENT DE #FULLEDA SOBRE LA REPARACIÓ DE CARRERS

El Ple de l'Ajuntament de Fulleda, en sessió celebrada el dia 5 de novembre de 2013, ha aprovat inicialment "Projecte de reparació de carrers a Fulleda", redactat pel tècnic Bonaventura Solé, per un import de cinquanta mil dos-cents noranta dos euros amb setanta dos cèntims (50.292,72 euros) IVA inclòs

D'acord amb el que disposa l'article 37.2 del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i l'article 235.2 del decret 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es sotmet a informació pública durant el termini de 30 dies, durant els quals es podrà examinar i formular-hi reclamacions i al·legacions, transcorregut el termini sense reclamacions s'entendrà aprovat definitivament.

Fulleda, 25 de febrer de 2014
 
L'alcalde, Jordi Arbós Gabarró