dissabte, 15 de març de 2014

ARRENDAMENT DEL VEDAT DE CAÇA DE #FULLEDA

El Ple de l'Ajuntament en la sessió celebrada el dia 10 de març de 2014, ha acordat l'aprovació del plec de clàusules que ha de regir l'arrendament del vedat de caça del municipi de Fulleda, el qual se sotmet a informació pública pel termini de 20 dies. Durant aquest termini els interessat poden consultar l'expedient a les oficines de l'Ajuntament, en horari d'oficina i presentar les reclamacions i al·legacions que considerin oportunes. El text del plec de clàusules es troba a disposició dels interessat a la pagina web: www.fulleda.cat

Al mateix temps es procedeix a l'obertura del termini de licitació perquè els interessat presentin les seves ofertes en el termini de vint-i-sis dies naturals, d'acord amb el que estableix el plec de clàusules. En cas que es presenten al·legacions, el termini de presentació d'ofertes quedarà interromput fins que es ressolin.

Fulleda, 11 de març de 2014
L'alcalde, Jordi Arbós Gabarró