dissabte, 15 de març de 2014

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DE L'AJUNTAMENT DE #FULLEDA

El Ple de l'Ajuntament de Fulleda de data 10 de març de 2014, va aprovar inicialment l'expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari núm.01/2013, finançat mitjançant majors ingressos recaptats, el qual s'exposa al públic a la secretaria de l'Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils des de la publicació al BOP, a efectes d'examen i presentació de les reclamacions i al·legacions que es considerin oportunes. Tot això de conformitat al que disposen els arts. 169.1 i 177. 2 del RDL 2/2004, de 5 de març i art. 20.1 i 38.2 del RD 500/1990 de 20 d'abril.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.

Fulleda, 11 de març de 2014
L'alcalde, Jordi Arbós Gabarró