dimarts, 8 de maig de 2018

HOME PENJAT EN UN ARBRE AL TERME DE #FULLEDA (1857)


"Als quinse juliol de mil vuit-cens cincuanta-set, en lo lloch de Fulleda, se me presentà un feligrès y baix secret me digué que a la partida dels Plans, cerca lo terme de Sanant, y habia un home penjat en un arbre y portat lo dit home o cadàver per la justícia, y conegut per mi infrascrit y altres subjectes, resultà que era un tal Pau Codines de edat quaranta-cinc añys poca diferència, fill de Joseph Codines y Maria Gavarró conjuges, y lo mateix dia se li donà sepultura en lo cementiri comú de est poble. Aquest home feya uns tres o quatre añys que habia perdut lo entenimén y antes de això se portaba com un bon cristià. Y lo dia següent se li celebrà lo enterro amb un nocturno y laudes y misa de rèquiem ab asistència de mi infrascrit.

Francisco Camí pàrroco [signatura]"

En realitat, Pau Codines Gavarró tenia quan va morir 48 anys ben complerts i era casat amb Teresa Miró Balcells de l'Espluga Calba. L'any 1864, la viuda es casaria amb Cristòfol Gaya Ballester, vidu per partida doble, i una filla de Pau Codines i Teresa Miró es casaria, segurament el mateix dia, amb un fill de Cristòfol Gaya. Aliança de famílies... 
https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000012942#imatge-81