divendres, 15 de març de 2013

INCORPORACIÓ DE LA SECRETARIA DEL JUTJAT DE PAU DE FULLEDA A L'AGRUPACIÓ DE SECRETARIES DE JUTJATS DE PAU NÚM. 1 AMB SEU A LES BORGES BLANQUES

Els ajuntaments de Fulleda i de Cervià de les Garrigues van sol·licitar al Departament de Justícia, mitjançant sengles oficis de data 19 d'octubre de 2010 i 28 de gener de 2011 respectivament, la incorporació de les respectives secretaries dels jutjats de pau a l'Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau núm. 1, amb seu a les Borges Blanques, i integrada a més per les secretaries de l'Albagés, Arbeca, Castelldans, el Cogul, l'Espluga Calba, la Floresta, Juneda, Puiggròs i els Omellons.

D'acord amb el que estableix l'article 4.1 del Decret 75/1997, de 18 de març, pel qual es regula el procediment de creació i modificació de les agrupacions de secretaries de jutjats de pau, es va demanar als ajuntaments afectats el pronunciament favorable a les incorporacions. De la mateixa manera, es va sol·licitar el pronunciament de la persona responsable de la Secretaria de l'Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau núm. 1, d'acord amb el que estableix l'article 4.3 del Decret esmentat.

Com a continuació dels tràmits de l'agregació, es va demanar el pronunciament establert a l'article 8.2 de la norma esmentada al Consell Comarcal de les Garrigues, a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Lleida i a l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Lleida. Igualment es va trametre la informació a les organitzacions sindicals més representatives d'acord amb el que disposen els articles 8.2 i 9.3 del Decret 75/1997, de 18 de març.

El Ple del Consell General del Poder Judicial va aprovar les incorporacions sol·licitades, mitjançant la tramesa de l'acord favorable de data 29 de novembre de 2012.

D'acord amb el Decret 333/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Justícia, així com la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial; la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i planta judicial, i el Decret 75/1997, de 18 de març, pel qual es regula el procediment de creació i modificació de les agrupacions de secretaries de jutjats de pau;

Vista la Proposta de resolució del director general de Modernització, de data 29 de gener de 2013;

Atès el que estableix l'article 2.2, segon paràgraf, de la Resolució JUS/27/2013, de 15 de gener, de delegació de competències del conseller de Justícia en diferents òrgans del Departament;

Atès que es compleixen els requisits previstos en les normatives esmentades i que és d'interès per al Departament de Justícia la consolidació de les agrupacions de secretaries de jutjats de pau,

Resolc:

_1 Aprovar la modificació de l'Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau núm. 1, amb seu a les Borges Blanques, amb la inclusió de les secretaries dels jutjats de pau de Fulleda i de Cervià de les Garrigues, que quedarà formada, un cop entri en funcionament, per les secretaries dels jutjats de pau de les Borges Blanques, l'Albagés, Arbeca, Castelldans, el Cogul, Cervià de les Garrigues, l'Espluga Calba, la Floresta, Fulleda, Juneda, Puiggròs i els Omellons.

Les incorporacions que s'aproven no comportaran cap modificació de la plantilla de personal al servei de l'Administració de justícia destinat actualment a aquest òrgan judicial.

_2 La incorporació de les secretaries dels jutjats de pau de Fulleda i de Cervià de les Garrigues tindrà efectes i entrarà en funcionament al cap d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, d'acord amb el que estableix l'article 9.3 del Decret 75/1997, de 18 de març, pel qual es regula el procediment de creació i modificació de les agrupacions de secretaries de jutjats de pau.

_3 Publicar la Resolució de modificació al DOGC i notificar-ne el contingut als interessats.

Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els ens locals poden interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC. No obstant això, amb caràcter previ a la interposició del recurs contenciós administratiu, els ajuntaments interessats poden formular davant de la persona titular de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia el requeriment d'anul·lació o revocació que preveu l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant d'aquest òrgan en el termini d'un mes, o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ambdós terminis a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC. Igualment, poden interposar-hi qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 7 de març de 2013
P. d. (Resolució JUS/27/2013, de 15.1.2013, DOGC de 17.1.2013)

Maria Josep Feliu Morell

Secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia