dimarts, 20 de desembre de 2016

ELECCIÓ DE NOU JUTGE DE PAU I SUBSTITUT DE #FULLEDA
Finalitzat el mandat de jutge de pau titular i substitut, correspon al Ple de l'Ajuntament efectuar l'elecció de les persones que han de ser designades jutge de pau i substitut del jutge de pau del municipi de Fulleda, de conformitat amb el que disposen els articles 101 i 102 de la Llei orgànica del Poder Judicial.

Per a coneixement general s'obre un termini de 20 dies hàbils perquè les persones que hi estiguin interessades i reuneixin les condicions legals, ho sol·licitin per escrit adreçat a la secretaria de la corporació, en la qual es podrà examinar l'expedient i demanar la informació que sigui precisa, pel que fa referència a requisits i durada dels càrrecs, entre altres.

En cas que no hi hagi cap sol·licitant, el Ple de la Corporació escol irà, amb subjecció als mateixos requisits del procediment, de conformitat amb l'article 101.2 de la Llei orgànica del Poder Judicial i comunicarà l'acord al Jutjat de Primera Instància i Instrucció.


Fulleda, 15 de desembre de 2016
L'alcalde, Jordi Arbós Gabarró

Cap comentari: