divendres, 29 de març del 2013

L'ANTIC FORN DEL VIDRE DE FULLEDA PER RAMON SANTAMARIA
Forn roent de vidre,

cent cinquanta anys vas cremar

pels més bons porrons.

dijous, 28 de març del 2013

SETMANA SANTA


La Setmana Santa

era so dur del carrau

i dolçor de mona.
Llistat al ganzell,
vetlla de Setmana Santa.
Processó al Calvari.

 
Salious, senyora!
-canta ben fort l’escolà.
Esperxa el rector.

BONA SETMANA SANTA...

per a creients, agnòstics i ateus... treballadors i aturats, fulledencs i éssers de la resta de l'univers...

EL 49% DEL PRESSUPOST DE FULLEDA PROVÉ DEL VENT

(...) Així, els majors rendiments municipals de l’energia eòlica s’obtenen en aquells pobles que tenen uns tipus d’IBICE (Impost de Béns Immobles de Característiques Especials) i IAE elevats i uns convenis al voltant dels 3.000 euros/MW. És el cas, per exemple, de Tarrés i Fulleda, que tenen rendiments superiors als 6.000 euros/MW. Per contra, els municipis amb menors rendiments (com Pradell de la Teixeta, al Priorat, o Argentera, al Baix Camp) són els que tenen l’IBICE reduït, o no s’aplica, i l’IAE reduït o uns convenis per sota dels 2.000 euros/MW.
 
Impacte sobre els pressupostos
Entre impostos, convenis i taxes vàries, el que pot recollir un ajuntament dels parcs eòlics que té al seu terme va des dels 580 euros de Colldejou (Baix Camp) als 473.000 de la Granadella. Si ho mirem pel gruix que suposen en el total d’ingressos municipals, veiem com la mitjana dels municipis estudiats és del 7,4%, xifra superada àmpliament a Fulleda (49%), Tarrés (22%) i la Granadella (34,5%), mentre que d’Almatret i Bellaguarda no hi ha dades. Tot plegat suposa entre un 3% i un 4% del conjunt de la facturació que obtenen les centrals eòliques al territori.


http://www.somgarrigues.cat/noticies/1980/promeses-i-realitats-dels-parcs-eolics

BONIFACI MIR I BALCELLS, FULLEDENC MORT A GANDESA EL 1874 DURANT LA TERCERA GUERRA CARLINAhttp://www.google.cat/url?sa=t&rct=j&q=%22el%204%20de%20juny%20de%201874%22%20delatre%20gandesa%20corpus&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.raco.cat%2Findex.php%2FButlletiCETA%2Farticle%2Fdownload%2F216592%2F295156&ei=Rl5UUb20O4LMhAfQooHgCg&usg=AFQjCNEXSpdV8Oy_UVIdJMIQr_Ey8azcbQ&bvm=bv.44442042,bs.1,d.d2k

Diu Mn. Boada al seu llibre d'arbres genealògics fulledencs que Bonifaci Mir i Balcells, nascut el 4 de novembre de 1852, va morir "en junio de 1874, ob. en fuego en Gandesa en la entrada que en ella hicieron". És a dir, va morir en acció de guerra i segurament formant part de les forces governamentals que van desallotjar els carlins el dia 4 de juny de 1874, que era el dia de Corpus.

dijous, 21 de març del 2013

dimarts, 19 de març del 2013

EXCURSIÓ DE POBLE A BARCELONA


ANIMEU-VOS!!!

ASSEMBLEA I SOPAR DE L'ASSOCIACIÓ DE DONES MARINADA DE FULLEDA

 
Aquest passat dia 2 de març les sòcies de la Marinada es van reunir en assemblea. Tot va anar molt bé, van ser una vintena, i el sopar posterior francament molt bo. La reunió va donar molt de positiu, van sortir propostes interessants, algunes de les quals ja estan en marxa com el grup de lectura i el mercat d'ocasió i algunes idees per a la setmana cultural.
També es va fer renovació de junta i hi van entrar la Raquel Sànchez i la Xus Sàez.

dilluns, 18 de març del 2013

GRUP DE LECTURA A LA BIBLIOTECA DE FULLEDA IMPULSAT PER L'ASSOCIACIÓ DE DONES MARINADA

S'hi han apuntat 10 dones (que era el límit de llibres que teníem, facilitats per la Biblioteca de Borges) i llegirem  Feliçment, jo sóc una dona de la M.A. Capmany.
Aquestes són les indicacions de la coordinadora del grup, la Raquel:
 
Bones,
us anuncio que queda inaugurat el Club de lectura de Fulleda.
Us passo un document adjunt amb quatre pinzellades sobre l'autora del llibre que llegirem, la Maria Aurèlia Capmany, una dona del segle passat, ben compromesa amb la llibertat, i la defensa de la llengua catalana, de Catalunya i de les dones.
Sobre el llibre he fet només quatre línies perquè prefereixo que el llegim i el comentem, però tinc la sensació que ens agradarà a totes. A les més grans perquè recordaran aquells anys on hi havien massa “prohibits”, i a les menys grans ens permetrà veure tot el que hem guanyat en algunes coses i que hem de continuar defensant. Tot plegat un llibre de dona per a dones i per a tothom que estimi la llibertat i la nostra història.
Deixo a la Sala un llibre molt bonic sobre l'autora amb moltes fotografies des de principis del segle XX.
L'únic inconvenient de tot plegat és que aquest llibre te una data de tornada que no és gaire lluny, per tant, pel diumenge vinent cal haver llegit el pròleg i els tres primers capítols, a veure que us sembla, i el 6 d'abril tornarem a quedar amb el llibre llegit per acabar de comentar-ho. No us amoïneu, si no l'acabem no passa res, es tracta de compartir opinions, i de prendre-s'ho com un plaer i no com una obligació, d'acord?

ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL CENTRE D'ESTUDIS DE LES GARRIGUES A L'ESPLUGA CALBA EL PROPER DISSABTE 6 D'ABRIL

http://cegarrigues.blogspot.com.es/2013/03/convocatoria-de-lassemblea-general.html

Els socis i sòcies de Fulleda no hi podeu faltar i els que encara no ho sou, us hi podeu apuntar aquell mateix dia per una quota ridícula anual de 15 € i així també aprofitareu l'avinentesa per visitar l'interessant castell de l'Espluga Calba.

ANIMEU-VOS A PRESENTAR TREBALLS SOBRE FULLEDA A LA IX TROBA D'ESTUDIOSOS DE LES GARRIGUES QUE TINDRÀ LLOC AL NOSTRE POBLE A L'OCTUBRE

http://cegarrigues.blogspot.com.es/2013/03/ja-us-podeu-inscriure-laix-trobada.html

http://cegarrigues.blogspot.com.es/2013/03/normes-per-la-presentacio-de-treballs.html

NOTÍCIA DE L'HOSPITAL DE FULLEDA

http://cegarrigues.blogspot.com.es/2013/03/mostra-de-fitxa-amb-dades-provisionals.html

PRESÈNCIA FULLEDENCA A LA FIRA DE MOLLERUSSA
dissabte, 16 de març del 2013

divendres, 15 de març del 2013

INCORPORACIÓ DE LA SECRETARIA DEL JUTJAT DE PAU DE FULLEDA A L'AGRUPACIÓ DE SECRETARIES DE JUTJATS DE PAU NÚM. 1 AMB SEU A LES BORGES BLANQUES

Els ajuntaments de Fulleda i de Cervià de les Garrigues van sol·licitar al Departament de Justícia, mitjançant sengles oficis de data 19 d'octubre de 2010 i 28 de gener de 2011 respectivament, la incorporació de les respectives secretaries dels jutjats de pau a l'Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau núm. 1, amb seu a les Borges Blanques, i integrada a més per les secretaries de l'Albagés, Arbeca, Castelldans, el Cogul, l'Espluga Calba, la Floresta, Juneda, Puiggròs i els Omellons.

D'acord amb el que estableix l'article 4.1 del Decret 75/1997, de 18 de març, pel qual es regula el procediment de creació i modificació de les agrupacions de secretaries de jutjats de pau, es va demanar als ajuntaments afectats el pronunciament favorable a les incorporacions. De la mateixa manera, es va sol·licitar el pronunciament de la persona responsable de la Secretaria de l'Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau núm. 1, d'acord amb el que estableix l'article 4.3 del Decret esmentat.

Com a continuació dels tràmits de l'agregació, es va demanar el pronunciament establert a l'article 8.2 de la norma esmentada al Consell Comarcal de les Garrigues, a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Lleida i a l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Lleida. Igualment es va trametre la informació a les organitzacions sindicals més representatives d'acord amb el que disposen els articles 8.2 i 9.3 del Decret 75/1997, de 18 de març.

El Ple del Consell General del Poder Judicial va aprovar les incorporacions sol·licitades, mitjançant la tramesa de l'acord favorable de data 29 de novembre de 2012.

D'acord amb el Decret 333/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Justícia, així com la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial; la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i planta judicial, i el Decret 75/1997, de 18 de març, pel qual es regula el procediment de creació i modificació de les agrupacions de secretaries de jutjats de pau;

Vista la Proposta de resolució del director general de Modernització, de data 29 de gener de 2013;

Atès el que estableix l'article 2.2, segon paràgraf, de la Resolució JUS/27/2013, de 15 de gener, de delegació de competències del conseller de Justícia en diferents òrgans del Departament;

Atès que es compleixen els requisits previstos en les normatives esmentades i que és d'interès per al Departament de Justícia la consolidació de les agrupacions de secretaries de jutjats de pau,

Resolc:

_1 Aprovar la modificació de l'Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau núm. 1, amb seu a les Borges Blanques, amb la inclusió de les secretaries dels jutjats de pau de Fulleda i de Cervià de les Garrigues, que quedarà formada, un cop entri en funcionament, per les secretaries dels jutjats de pau de les Borges Blanques, l'Albagés, Arbeca, Castelldans, el Cogul, Cervià de les Garrigues, l'Espluga Calba, la Floresta, Fulleda, Juneda, Puiggròs i els Omellons.

Les incorporacions que s'aproven no comportaran cap modificació de la plantilla de personal al servei de l'Administració de justícia destinat actualment a aquest òrgan judicial.

_2 La incorporació de les secretaries dels jutjats de pau de Fulleda i de Cervià de les Garrigues tindrà efectes i entrarà en funcionament al cap d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, d'acord amb el que estableix l'article 9.3 del Decret 75/1997, de 18 de març, pel qual es regula el procediment de creació i modificació de les agrupacions de secretaries de jutjats de pau.

_3 Publicar la Resolució de modificació al DOGC i notificar-ne el contingut als interessats.

Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els ens locals poden interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC. No obstant això, amb caràcter previ a la interposició del recurs contenciós administratiu, els ajuntaments interessats poden formular davant de la persona titular de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia el requeriment d'anul·lació o revocació que preveu l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant d'aquest òrgan en el termini d'un mes, o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ambdós terminis a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC. Igualment, poden interposar-hi qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 7 de març de 2013
P. d. (Resolució JUS/27/2013, de 15.1.2013, DOGC de 17.1.2013)

Maria Josep Feliu Morell

Secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia

diumenge, 10 de març del 2013

DOS ANTHONI FULLEDA: SEGUINT LA PISTA DELS FULLEDA CAP AL NOSTRE SUD

http://books.google.cat/books?id=sy-VoBwmF84C&pg=PA607&lpg=PA607&dq=%22Anthoni+Fulleda%22&source=bl&ots=SiSccePNnw&sig=kBvK6U-rmVZL8mIB76H46mCDb8c&hl=ca&sa=X&ei=5408Ud2_FK3Y7Ablx4DACg&ved=0CCsQ6AEwAQhttp://books.google.cat/books?id=o2D2CVHKdV4C&pg=PA216&lpg=PA216&dq=%22Anthoni+Fulleda%22&source=bl&ots=947IItaWyS&sig=7CBkI5fDoFwP7cqiENTNYm8ldvk&hl=ca&sa=X&ei=5408Ud2_FK3Y7Ablx4DACg&ved=0CCkQ6AEwAATrobem dues persones amb el mateix nom, Anthoni Fulleda, amb un segle de diferència. Una el 1414 a Masmolets, al costat de Valls (Alt Camp), i l'altra un segle més tard a Vilafamés (Plana Alta, País Valencià), el 1510. El cognom Fulleda, segurament originat al nostre poble, va ser portat posteriorment cap al sud a través de pobladors originaris d'aquest racó de terra garriguenca.

PLOU I FA SOL: DOBLE ARC DE SANT MARTÍ SOBRE FULLEDA


Un arc de Sant Martí espectacular es va veure a Fulleda ahir a quarts de set de la tarda., plovia, feina solet i estava sencer i brillant.

dissabte, 9 de març del 2013

ESPECTACULAR ARC DE SANT MARTÍ AQUESTA TARDA SOBRE FULLEDAFULLEDA, UN COGNOM MORISC DEL REGNE DE MÚRCIA AL 1613


 
Es coneix amb el nom de moriscos el conjunt d'habitants d'origen musulmà o de creences islàmiques residents a l'antic Regne de Castella i la Corona d'Aragó, que van ser batejats en la fe cristiana amb la pragmàtica dels Reis Catòlics del 14 de febrer del 1502. Molts conservaven la parla àrab que rebé també el nom d'algaravia. El 1609-10 foren expulsats dels regnes hispànics.
 
 
 
Entre els 16.000 expulsats del Regne de Múrcia trobem un Ginés de Fulleda.

divendres, 8 de març del 2013

EL CELLER MATALLONGA DE FULLEDA EN LA REACTIVACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ PEL FOMENT DEL TURISME A LES GARRIGUES


Ahir, dia 7 de març, es va reactivar l'Associació pel Foment del Turisme a les Garrigues. Un conjunt d'empresaris de la comarca, representació fulledenca inclosa, es van reunir per crear sinèrgies i fer que la nostra comarca tiri endavant.

HORARI DE SECRETARIA DE L'AJUNTAMENT DE FULLEDA I DE L'ASSISTENT SOCIAL


dijous, 7 de març del 2013

NECROLÒGICA ANTIGA: MOSSÈN JAUME CIURANA SANS, CAPELLÀ DE FULLEDA (1940-44)

 
 


http://www.arbeca.cat/aiguaviva/aigua_viva_73.pdf


 
 
 
 
Mossèn Jaume Ciurana Sans era de cal Tro d'Arbeca i va ser capellà de Fulleda entre 1940 i 1944 en una època, òbviament, molt diferent a l'actual. L'expressió "ser/semblar el Tro d'Arbeca" era comuna encara a Fulleda fa uns anys i del seu pas, certament bastant conflictiu, per Tarrés en tenim una prova en el llibre Tarrés . Tessel·la nacional dels amics Antoni Arbós i Ramon M. Arbós (pàg. 173-174). A Falset va realitzar una important tasca en el món educatiu i social. També va publicar diversos llibres de temàtica històrica. Va morir a Barcelona el 12 de gener de 2009, amb 97 anys, sent el prevere més vell de l'arquebisbat de Tarragona.

dimarts, 5 de març del 2013

FULLEDA: QUATRE GATS I QUATRE ATURATS!

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2013/03/04/12/48/ab5cf257-a24c-4701-baf4-4d85ce950889.pdf

Aquest mes de febrer passat, Fulleda és el poble de les Garrigues amb menys desocupats en forma absoluta... clar que sobre el total d'habitants el percentatge deu ser més elevat que en altres municipis.

DANI ANDRADA ESCALANT PER FULLEDAhttp://daniandrada.blogspot.com.es/search?q=Fulleda

ES CREMEN DOS CARROS A FULLEDA I NO EN TÉ LA CULPA NINGÚ...
molt sospitós tot...