dilluns, 2 de maig de 2022

GENT DE #FULLEDA A L'APLEC DE SANT BONIFACI D'ENGUANY
Mn. Ramon Palau, el 1916, en el llibret Relíquies de S. Bonifaci, Papa, venerades a Vinaixa, dóna notícia de l’assistència de 4.000 persones a l’ermita per demanar aigua el 4 de maig de 1850. Hi assistiren gent dels Omellons, l’Espluga Calba, Vinaixa, Tarrés i “tot lo poble de Fulleda ab son Rnt. Vicari”.


No ens consta cap veneració a l’església de Fulleda i en toponímia es documenta només un camí de Sant Bonifaci en un llibre de valies del segle XVI que encara s’esmenta als segle XVII i XVIII, en el capbreu de 1675 (p. 21r) i en el de 1733 (p. 10), i que passava per la Cantorella i les Planes, actualment no localitzable. Tot i així, aquest testimoni solitari ens dóna notícia de la importància que tenia l’ermita en l’imaginari fulledenc i l’antiguitat de la devoció a casa nostra que segurament en els darrers temps ha minvat molt.