dissabte, 4 de juny de 2022

LES SUBSTÀNCIES TROBADES EN L'AIGUA DE LES GARRIGUES SÓN POSSIBLES CANCERÍGENSMETOLACLOR

"El metolaclor s'ha detectat a les aigües subterrànies i superficials en concentracions que oscil·len entre 0,08 i 4,5 parts per mil milions (ppb) als EUA [5] Està classificat com a plaguicida de categoria C per l' Agència de Protecció del Medi Ambient dels Estats Units (US EPA), que indica proves limitades de carcinogenicitat . [6] L'evidència de la bioacumulació de metolaclor en espècies comestibles de peixos, així com el seu efecte advers sobre el creixement i el desenvolupament, plantegen preocupacions sobre els seus efectes sobre la salut humana. Tot i que no hi ha una concentració màxima establerta ( nivell màxim de contaminant , MCL) per al metolaclor que es permet a l'aigua potable, l'EPA dels EUA té un nivell d'assessorament sanitari (HAL) de 0,525 mg/L.

El metolaclor indueix efectes citotòxics i genotòxics en limfòcits humans. [7] També s'han observat efectes genotòxics en capgrossos exposats al metolaclor. [8] L'evidència també revela que el metolaclor afecta el creixement cel·lular. La divisió cel·lular del llevat es va reduir [9] i els embrions de pollastre exposats al metolclor van mostrar una disminució significativa de la massa corporal mitjana en comparació amb el control. [10]"

"Por ejemplo, después de una prohibición de atrazina por la Unión Europea en 2003 [320], un herbicida triazina casi idéntico químicamente, la terbutilazina, fue aprobado para su uso en Europa, aunque el fabricante tenía conocimiento de que poseía efectos aún peores que la atrazina. El fabricante escribió sobre el uso de la terbutilazina que «podría ser un poco más potente que la atrazina, en dosis más bajas puede causar los mismos efectos» y comentó que la terbutilazina causaba un «aumento en los tumores de mama y de testículos» [322]. Además, la teburtilazina puede persistir en el suelo tres veces más que la atrazina [323]."

Certament, aquests efectes adversos sobre la salut humana d'aquests components químics són directament proporcionals a les concentracions en què es troben en l'aigua i els aliments i, segurament, a les Garrigues no han estat massa elevats, però cal estar alerta...